Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /usr/local/apache/www/htdocs/faster.fr.pl/plesbad/lib/dba_lib.php on line 265
string(22) "-- wybierz galerię --"
:
-- wybierz galerię --

Notice: Undefined index: -- wybierz galerię -- in /usr/local/apache/www/htdocs/faster.fr.pl/plesbad/public/pages/aktualnosci.php on line 185
Program "Uczenie się przez całe życie - Comenius" - UKS PLESBAD PSZCZYNA www.plesbad.pl Aktualności

AKTUALNOŚCI

Program "Uczenie się przez całe życie - Comenius"

2012-09-12

UKS Plesbad Pszczyna przystą…pił‚ do programu "Uczenie się™ przez cał‚e życie - Comenius"

Oto kilka szczegół‚ów:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznał‚a dofinansowanie dla projektu pn. „Do to be Active- Developing teenagers’ enterprise in order to be active citizen, teen and European” realizowanego przez Powiat Pszczyń„ski w partnerstwie ze Szkoł‚Ä… Podstawow… nr 1 w Pszczynie oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Plesbad” Pszczyna w ramach programu Uczenie się™ przez cał‚e życie - Comenius, akcja Partnerskie Projekty Regio.

Projekt realizowany bę™dzie w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2014 r. w partnerstwie z trzema instytucjami z Wł‚och: urzę™dem - Province  of Lecce, a partnerami: szkoł‚Ä… – Istituto Istruzione Secondaria Superiore „Antonietta de Pace” oraz organizacją… – Istituto di Ricerca Internazionale per lo Sviluppo.

Gł‚ównym zał‚ożeniem programu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współ‚pracy mię™dzy lokalnymi i regionalnymi wł‚adzami oś›wiatowymi w Europie i pomoc lokalnym wł‚adzom oś›wiatowym w rozwią…zywaniu problemów i poszerzaniu oferty w zakresie edukacji szkolnej.

Celem projektu jest wymiana doś›wiadczeń„ pomię™dzy partnerami m.in. w zakresie promocji regionu, upowszechniania wś›ród mł‚odzieży idei aktywnego spę™dzania czasu oraz włą…czania ich w życie lokalnej społ‚ecznoś›ci poprzez podejmowanie dział‚ań„ na zasadzie wolontariatu.

Dzię™ki wspólnemu przedsię™wzię™ciu możliwe bę™dzie wzajemne poznanie metod dział‚ania każdego z partnerów, a nastę™pnie wykorzystanie ich w dział‚alnoś›ci każdej z placówek.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez
UKS Plesbad Pszczyna 2011